دنیای سارا

طورى نیس اگه آدم واسه کسى که دوستش داره غرورشو از دست بده فاجعه اس که به خاطر غرورش کسى رو که دوست داره از دست بده